Podcast no.32 Tsotsil – Oy ta muyel j’chameletik ta COVID-19 li ta Chiapa, li ajbalil mu mesk’an xak ta na’el.

Resumen informativo COVID-19
Resumen informativo COVID-19
Podcast no.32 Tsotsil - Oy ta muyel j’chameletik ta COVID-19 li ta Chiapa, li ajbalil mu mesk’an xak ta na’el.
Loading
/

Multimedia

Otros idiomas

Li Me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie

Li lunes buluchim yun enero ta 2021

Li Chiapa oy me ta “semáforo verde” le no’ox ta oxim xcha’vinik yun noviembre, yun ja tas k’an chal ti jutuk’xa lij chameletik ta COVID-19 jech la yak’ik ta na’el lij amteletik yun poxta’el; pe te me oyik ta yalel yan velta lij amteletik ta jujun lumetik chiuk lij nak’lumetik, li oy ta epajel lij chameletik, pe muyukme’ tas k’an ta xotkin li ajbalil li le bokolal.

Skotol le ne’ ja me’ te oyik tas melel yontonik lij chanumtas-banejetik, yun li ajbalil te xa laj yak mantal ti xu’ xa tax lik li chanunal ta jujun chanum bun, ti butik mu xu tas k’elsba’ik tas koj li chamel, yun oy bu abilal ti muyuk vo’ chiuk muyuk muktik lis na’il chanum bun k’uchal nomtikukto xcho’tiik lij chanunetik

Li secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Gómez Bamaca xi sbi’ te la yak ta na’el li le vinik ti ja’ oy yamtel, ti muyuk bu’ mus k’an tax amtejik pe te laj yal noxtok li mu meleluk ti muyuk xa lij chameletik, ja yun xu me’ tax ipajik lij chanumtas-banejetik jech k’uchal lij chanunetik chiuk li totil me’iletik.

Tas koj li coronavirus COVID-19, li ta Chiapa te me chamik 97 jchanumtas-banejetik, chiuk 60 li chamik li boch’otikxa skuxojik ta amtel. Li le bankilal yunik lij chanumtas-banejetik te la yak ta na’el, li lunes oy tsobajel yunik li stot sme’ lij chanunetik, yun ja tey tax komik ta chapal k’op ti mi xu tax batik ta chanunal li ololetik.

Li ta yan ayej, jpoxta’banejetik, jtsomlejetik chiuk li muktikil empresariotik te la yalik ti oy me ta’ epajel lij chameletik janox yun muyuk tas k’an ta xal li ajbalil. Te la yalik ti li laj tal k’akal te me ep cham vinik ants chiuk ep li ipik ta sna’il poxta’el. Lij amtel yun poxta’el li ta Chiapa ja no’ox oxlajunem ta jujun k’akal yak’oj ta na’el lij chameletik.

Ta yanantik ayej, jnak’lumetik ta San Juan Cancuc te las pasik xchi’bal velta li xanubal tas venta skontrainel li muk ta ve ti ja’ Carretera de las Culturas”, xi sbi’ ti ja te tax jelab ta jovel k’alalto ta palenque, te la yalik ti muyuk bu xu tax kolta’atik yun li le be’ ja nox tax pojbatik lis banamilik chiuk lis ch’ul yabilalik.

Li yak’ubil ta ilel li xanubalik te las jok’ananik ts’ibiletik ta epal abilaletik ti tey ta lum ti ja ta xal li bunkutik batsi vinik ants mu mej k’ankutik li muk’ul be’. Lij xanubaletik ja ik me te na’balik taj tsomlejetik Movimiento por la Vida y el Territorio; xi sbi’ik, te la yalik li k’usi tas k’anik ja me lis pojel li jmetik banumil, yun ja jun matanal ti ak’bilik komel yun lis mol’tot sya’me’ik, li ja’ik sk’uxbinojik lis banumilik, te la yalik noxtok lij amteletik yun li Chiapa te me yich’ojik bulanel yunik ti ja tax k’ot yalik ti ja’ slekilalik ti muk’ul be’. Pe lij nak’lumetik tey ta San Juan Cancuc te ta xalik ti mu meleluk, ti boch’o taxilbe’ slekilal ja me’ li muktikil empresarioetik.

Li ta Chiapa paralelo te to me’ ta xich aleltal. Li jbel cha’bel loile ja patrocinio yu-un DW Akademie.
Ti boch´o las jelumtas taj koptik : Ana lucia López Hernández.
Boch´o las tsiba : Maximiliano López Pérez.

 

 

 

Gracias a

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.