Chmael coronavirus oy me ta epajel, pe oy me ta t´unel spoxil. (Tsotsil)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Chmael coronavirus oy me ta epajel, pe oy me ta t´unel spoxil. (Tsotsil)
/

Video:

Audio:

Descargar archivo de audio

Li tax kaltalel j´ebel chabeluk k´uts kalaltak , ti jayim cha´loilajik taj k´optik tzotzil.
Ti k´ux elan chal noticiero Chiapas paralelo, ti bochotik ja yu un li , alianza de medios de la red de periodistas de a apie , ta kaxlan kop.

Lunes jtom yual abril 2020.

Ta skoj ti oy ta epajel li chemel coronavirus covid 19, ti lumetik li taj lumaltik Chiapa la me smakbe yochel ti jayim buchu mauk te nakal , yun ja jech mux epaj li chamel

li jtuneletik te ta universidad nacionl autónoma ta mexico kaxlan k´op, te la yalik ti k´uchal mux epaj li chamele ja me ti oyukutik ta j´natik, ja to me xij lok ti mi oy k´usi tsots sk´olal, yun ta orae janoox x´chunoj maltal 60 ti ta cien krixchano ti mux lok, jame jech ti mantal, pe oy me buch´u mux ch´un, li yane tax lok ta amtel, chiuk mux ch´un ti mi mux lok tas na ja mux x´ipaj.

Li j´amtel tas venta poxtael te la yak ta nael ti li ta oxim semana, xu tax epaj li j´chameletik, ja yun tsots ta k´anel ti koman ta na´, jech ta xal noxtok boch´otik oy ta sk´elel jkuxlej tik ta xalbutik mi chalok´e mako a ve a ní, yun me ja´ jech mus tsakutik chamel.

Li smak eil muyuk me ep ta tael , yun me ja noox oy k´uchal xu tas tunes lij j´poxtabanejetik, ja lek tas k´an tas k´el sbaik, yun ja oyik ta skelel ti virus, pe xu´ me taj meltsantik, jtuktik, ta me smak li virus chiuk yantik chemel.

li smak eile xu me taj pas tik ta yan pok´etik, o ta k´uil, xu me chak´ol chabak yun ja jech muxjelo ti chmel, ja la yak ta nael jbijililetik te ta universidad autónoma ta mexico kaxlan k´op.

tas venta ti oyutik taj natik, ja me lek la yaiy li jme´tik balumil, jech k´uchal te ta china, ti las mak´ik li muktik smeltsanubil kusitik yunike, ti muyuk xa xu boch´o ep tax lok chiuk ti muyuk xa ep chanoj li carroetik, ja te la yich ilel ti tsul 25 ta cien ti yutsintael banumil.

Ti k´alal jutuk xa krischano lokne te me tal ti chom bolom ta cayetik, jech kuchal, bolom, poy, u´ch, tetikal chitom, ma´x, pech, mutetik, chiuk epto yanantik. Ja no jech xtok te ta voetik ti bu ep bulambil te lok´iktal li chon bolometikne.

li biologoetik ta kaxlan k´op te la yalik ti te o noox oyik li chonetik, pe snak´oj sbaik, yun ta xi li krischano, k´alal muyuk xa lij lok ne ja te lok´ik tal ek.

Ta sbejlijil balumil ne te me la yich ak´el ta nael ti li ta 20 yun abril oy xa me xu´ ipik 2.5 millines, 165 mil chamenik ta coronavirus covid 19.

Li ta ora ne ti ta chanim ti ipik, junme xu tax kol oyme ta sael tis poxil k´uchal mu stsakutik jkotoltik, pe mu me ta aniluk ta ta el, ja yun ta xalbutik li ajbalil ti ak´u jkeljbatik k´uchal muj ch´amtik jkotoltik.

Li ta kosilaltik Chiapa paralelo, te to me ta xich aleltal, ti li jbel chabel loile, ja me patrocinio yu´un DW akademie.

Ti boch´o las jelumtas ta koptik ja: Ana lucia López Hernández.
Boch´o las tsiba ja: Maximiliano López Pérez.

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: