Te chamel coronavirus la yuts’in bayalte slumal bats’il ants winiketik ta Chiapas. (Tseltal)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Te chamel coronavirus la yuts’in bayalte slumal bats’il ants winiketik ta Chiapas. (Tseltal)
/

Video:

Audio:

Descargar archivo de audio

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik taChiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok teAlianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Miércolessjo’lajunebal abril yu’un 2020.

Te mamal Samuel C. Hernández,bats’il winikzoque, te kuxul ta slumalFrancisco León, municipio yu’unOcosingo, la smilsba ta schebalk’ajk’al, k’alal la sna’stojol te yich’o te chamel coronavirus.

Te mamal Samuel maba koltayot bayal te slumale, la xi’ik, mala snaik binaspasik;sok la yaiy sba te stukelay, la smel yo’tan,sokk’uxtayo’tanlayai,ja’uts’inot ta bayelyu’unte mamal Samuel, jich la yalik te yantsilsnich’nab.

Te slajel te mamal Samuel k’ojt ta lunes tayoxlajunebalyu’un abril, ta olil k’ajk’al. Jok’ol ta te’la stajik te sbak’etale. Te k’ax ta wakeb orajo’kol te a, yu’un te nij tulatejpatanetik yu’un te ajwalil ta Chiapas,la sk’anik skojtesel. La yalik temelajemixe yatome xu sk’ases te chamele. Ja’jich la scholik te swinkilellum yu’un Francisco León.

Ja’te snich’anab keremetik te la skojtesik te sbak’etale, la yotsesik ta jun bolsa sok la yik’ikbajelta mukenal ch’en.

K’alal matoba lajem-a, cha’oxtul swinkilel te lum yu’un Francisco Leónla stijik ta k’op te mamal Samuel ta swentate tsakot ta chamele, sok yu’un te jil ta slumal. Ayik xiwel-a sok slab yo’tanik, k’alal snaojik te maba yolol tetsakot tachamele.

Sujt la talta slumal yu’un te jich jalbot tal ta snail poxil yu’unPalenque,te banti k’ojtk’alal tsakot ta chamele.

K’alal lajix-a, bayalkajikxan ta xiweltey ta lum yu’un Francisco León, maba ja’uknax ta stojol te xu bayal mach’atik tsakatik ta chamele, ja’ta swenta yu’un te Fiscalía General taChiapas, la yal te repenta ay mach’a la smil.

Te swinkilel lum la sk’anik ta ajnimal, te najetik yu’un Saludyakuk x-ilawanik tey talumyu’un Francisco Léon,janixjich-ek ta spisil te ch’in lumetik sok te bats’il ants winiketik te mayuk yu’unik te sp’isubil k’ajk, xapon, ja’, alcohol, yu’un maba stsakotik te chamele.

Muk’ul tsoblejetik la yalik te ya sk’an cholbeyelk’op ayejetikte swinkilel lumetik, ta swenta maba ya yich chopol k’optayel te mach’atik yakalik ta chamele. Sok spasel filtros sanitarios, ta swenta yu’un te ta slumalik te bats’il ants winiketik sok ch’in lumetik ta Chiapasyakatik ta sujtel tal te lej a’teletikte ayik ta a’tel ta yantik estado.

P’ijiletik layalik te ya xujtejk’antik te spujkel te chamele,teme ya jka’tentaytik ta jtukeltik, ta jtsob sok te estado.

Janaxyu’un te yo’tike, ta swentateslajel,te mamal Samuel, te chamel coronavirus la yuts’in bayelte slumalte bats’ilanst winiketik ta Chiapas.

Li’ ta Chiapas Paralelo yatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele. te k’op ayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie.

Traducción (sk’asesel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz
Locución (xcholel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: