Podcast no.22 Tseltal – Te scha chiknajel spujkel te chamel yak ta muk’ubel; cham yu’un COVID-19 te obispo yu’un te k’ux oboletik

Resumen informativo COVID-19
Resumen informativo COVID-19
Podcast no.22 Tseltal - Te scha chiknajel spujkel te chamel yak ta muk’ubel; cham yu’un COVID-19 te obispo yu’un te k’ux oboletik
/

Multimedia

Otros idiomas

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok teAlianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Yo’tik ja’lunes cheb yu’un noviembre yu’un 2020.

Francia, Alemania sokEspañaja’ik te chaoxpam muk’ul lumetik te banti te scha chiknajelspujkel te COVID-19 yakal ta muk’ubel, te ja’ la yik’bajelte ajwaliletik tey tamuk’ul lumetikta yak’beyel mantal te slumal te yakuk xjilikxanyanwelta ta snajik.

Te ja’nax jun u’ ya stejk’anik te a’teletik te maba muk’ sk’oblal, ta swenta sts’ujteselspujkel teCOVID-19. Te swinkilel te muk’ul lumetik-anto ya xiikta swenta te tsitsel ini ya xa bats’ijuk te stajel a’telsok te k’ux oboletik; jich bin ut’il-ekte pich’ o’tanil sok mel o’tanil.

Te j-atelpatanetik la yalik teme maba ya yich’ tejk’anel te a’teletik sok te spejk’ajel yajtalul antswiniketik te ayik tabejetik, ya me xu xk’ojt ta nojel te snaul poxiletik sok maba xa ju’uk yilel spisil te mach’atik te ya stsakotikta chamele.

Te j-atelpatanetikyu’un poxil la yalik ta swentasbats’ijel spujkel te chameleya xu xk’ojt ta chiknajel ta cheboxeb semanaetik, ta muk’ul lumetik yu’un América, tebanti ochem México,banti te spujkel te chamelepejk’ajemix-a.

Ta yanpuk k’op ayejetik, te sábado bulucheb scha’winik yu’un octubre cham Arturo Lona Reyes,te nabil bit’il te obispo yu’un te k’ux oboletik. Te obispo cham tey taIstmo yu’unTehuantepec taOaxaca,ta swenta yu’un te COVID-19.

Arturo Lona Reyesja’la obispo tey ta Diócesis yu’unTehuantepec,te banti a’tej sok slumalab te bats’il ants winiketik, te tulan a’tejik sok,yu’un slejel te sp’ijubteseliksok te lekil a’telil.

Sok koltawantayochintayelte muk’ul a’teletik jich bin ut’il te mineríasok te sts’etel teetik, koltawan ta spasel te Universidad Indígena tey taIstmo, te banti kuxatik te bats’il mixe.

La sjach yawil nop junetik sok koperatibaetik te banti temach’atik ya x-a’tejik ta k’altik ju’ schombelik te bin ay yu’unike. Te bats’il ants winiketik la smel yo’tanik yu’un te slajele.

Ta Chiapas,ta yoxebal jawil yu’un te milel yu’un Samuel Luna Girón,te swinkilel yu’un te slumal Chalchihuitán, 289ants winiketik te lok’emikto ta slumalik ta swenta te xiwteselsokuts’inelyu’un te mach’atik chapatik ta tujk’ ta Chenalhó.

Te bats’il ants winiketik te tenbilik lok’el la scha yalik ta lek teya’telik ta swenta schapel ta lek,te skanantayel te lekil kuxlejal sok yu’un te k’inal teya xcholik, te la yu’untayik te mach’atik chapatik ta tujk’.

La xcholik ta lek ta spisil te jawiletik te yichojte tenbilik lok’elesok te k’alal yo’tikeyakalto te majtambayu’un te ini tsoblej, te mabastejk’an te j-atelpatanetikte uts’ineletike.

Li’ ta Chiapas Paralelo yatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele.

Te k’opayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie.

La xcholbeyex awaik: Juan Gabriel López Ruíz

Gracias a

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
%d