Podcast 41 Tseltal – Poxil juleletik yu’un COVID julta Chiapas, ajwalil maba ya sk’an te ya yich’ ak’beyel spisil te j-a’tel poxtawanejetik

Resumen informativo COVID-19
Resumen informativo COVID-19
Podcast 41 Tseltal - Poxil juleletik yu’un COVID julta Chiapas, ajwalil maba ya sk’an te ya yich’ ak’beyel spisil te j-a’tel poxtawanejetik
Loading
/

Multimedia

Otros idiomas

Yakal awaiybel jun yawil cholbil k’op ayej yu’un te bats’il ants winiketik ta Chiapas,te chajpanbil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza deMedios de la Red de Periodistas de a Pie.

Yo’tik lunes jo’lajunebyu’un marzo yu’un 2021.

Ta semanaetik te lajelikto ta k’axelelek’axem ta 40 mil poxil juleletik yu’un COVIDjul ta Chiapas, te ya xa koltawanukikta stejk’anel te muk’ul chamelsok te spujkel te coronavirus COVID-19.

J-a’tel patanetik yu’un te ajwalil la stajik ta nopel,te poxil juleletikya yich’ ak’beyel te meelmamaletik yu’un oxwinik ya’wilalik te kuxatik ta sonakosta yu’un Chiapas,ta slumal TuxtlaGutiérrez sok Tapachula.

K’alal te skajibal k’ajk’aletik yu’un te julaw, k’ax bayalik ta jtul te mach’atik la scholsbajik ta k’ajk’alel sok ta ajk’abal, yu’un yich’el junukte juleletikte ya yich ak’ele, maba spisilikla stajik, te ja’ ta swenta yu’un te chiknaj k’opetik te la stente j-a’tel patanetik yu’un yak’elxanbayalpoxil juleletikta stojolik.

Ta slumal yu’un Tuxtla Gutiérrezk’ojt yak’sbajik ta julel meelmamaletik yu’un yantik munisipioetik.

Ja’naxyu’un, k’alal te ajwalil yakal yak’bel-a te poxil julel ja’nax te mach’atik toyo ya’wilalik ta oxwinik ja’wil, bayalik ta jtul ants winik poxtawanejetiksok te a’teletik yu’un te snaul poxiletik, la yak’ik ta naelte ja’ik, te yakal yilbelik te mach’atik ayik ta chamel sokte ya xu stsakotik-ek te chamele, mabala a’beybilik te poxil juleletike.

Ja’ ta swenta yu’un, tej-a’teletik yu’un te Hospital Pediátrico, te ya yilik te tut keremetik soktut ach’ixetik te ayik tatulanchamel, la stejk’anik te ya’telik, yu’un sk’ambeyel te j-a’tel patanetik te yakukx-a’botik te poxil julele.

Francisco Javier Gallegos,jtul poxtawanej yu’uun te snaul poxile, la yak’ ta nael te bayalik ta jtulalaletik te ya xjulik ta snaul poxiletsakbilik ta chamel yu’un te COVID, teini ja’ ta swentate ya stsakot ta chamel te poxtawanejetik, sok maba ayuk lek yipik ta swenta te yantikxan xchamelike.

Abril Pascual, ja’nix jich poxtawanej yu’un te Hospital Pediátrico,la scholteme,te mach’atik ya x-a’tejik ta snaul poxilya stsakotik ta chamele, te spujkel te chamelyame xu xpujk ta yantikxan tut ach’ix keremetikte yakal yilbelike,sok te mayukxan lek yipik yu’un te yantikchamel yich’ojike.

Ta swenta te ini wokolil, te ajwalil maba sk’ano sjulel spisil te mach’atik ya x-a’tejik ta ini snaul poxil, sok ta yantikxan te ay ta Chiapas: ta swenta yu’unte ajwalil ya yal te ja’ik maba xu stsakotik te chamel.

J-a’tel patanetik la yak’ik ta naelte, tak’ajk’aletik te yakalta talele,te poxil juleletik ya xjulik ta munisipioetik yu’un San Cristóbal de Las Casas sokPalenque.

Ta yantikxan cholbil k’op a’yejetik, ta sierra yu’un te estado yu’unGuerrero,ta swenta te mayuk internet la yak’tejtul ta jujun oxtul tut ach’ix keremetik sok te ch’iel ach’ix keremetikla yijkitayik te nop jun, ja’to k’alal te snaul nop junetik la yich’ tejk’anel yu’un te muk’ul chamele. Ja’nix jichik-ek te nop junetik yu’un teUniversidad Benito Juárezmaba juem yu’unik.

P’ijubteswanejetik la scholik ta swenta te wokolil yu’un internet, te alaletik sok te ch’iel ach’ix keremetikay ta ch’ayel yu’unik te smulanel te nop jun li’ talumk’inalbanti te p’ijubtesele tulan sk’oblal, ta swenta te ja’mejunbej te ya xu slekubtes te bin ut’il ay tekuxlejale.

Me’tatiletik sok p’ijubteswanejetikay sk’ambeyojik te j-a’tel patanetik te yakuk yak’ik antenaetik te ya stikun te internet ta lumetik ini.

Li’ taChiapas Paralelo yatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele. Te k’opayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie.

sk’asesel sok scholel te k’op ayej: Juan Gabriel López Ruíz

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.