Artículos publicados por: webmaster

destacada-tsotsil

yumal, tsi subu, cha’an letsamix jiñi chakbilbä i cha’an jiñi kamijel, coronavirus, tsaixj a bi ochoyola tyi yuxpelel. (Chol)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula10/capsula-no10-chiapasparalelo-covid19-chol-celular.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula10/capsula-no10-chiapasparalelo-covid19-chol.mp3 Descargar archivo de audio   Woli la nachtya ili tsitya tya’an, bä pun’pun’ñonla chumulojla wetyi chiapas, woli yakotyilel jiñi tyá an noticiero Chiapas Paralelo, Integrante de las Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. cha’an año’la tyi 22 de abril ili jäbil 2020. Jiñi yumal tyi mexico, tsi subu wolix i techel i uxpelel, cha’an bache mi kajel la katyalabä, jinach i sumlel cha’an wentsakj jiñi kamijel, añkabäl la piälob mi kajel la tyobenlabä jiñi kamijel coronavirus, covid 19. Tsi yalä la piälob mi yañelob tyi yotyoj kalatyo tyi 30 de mayo. […]

destacada-tsotsil

Ajbalil la yak ta nael ti lij och me ta yoxcojal sk´elel jbatik ta venta li coronavirus yun oy ta epajel. (Tsotsil)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula10/capsula-no10-chiapasparalelo-covid19-tsotsil-celular.mp4   Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula10/capsula-no10-chiapasparalelo-covid19-tsotsil.mp3 Descargar archivo de audio Li tax kaltalel j´ebel chabeluk k´uts kalaltak , ti jayim cha´loilajik taj k´optik tzotzil. Ti k´ux elan chal noticiero Chiapas paralelo, ti bochotik ja yu un li , alianza de medios de la ´´red de periodistas de a apie , ta kaxlan kop. Miercoles chim xchvinik yun abril ta 2020. Ajbalil ta mexico la yak ta nael ti lij och ta yoxkojal stsatsal li chamel coronavirus, le ne ja me tas k´an chal ti oy ta epajel ti jchameletik. Ja me tas k´an ti oyukutik taj natik k´alalto ta 30 yun […]

destacada-tseltal

Te chamel yu’un coronavirus yakal ta beel, ja’nix jich-ek te sleeljunspoxil julel. (Tseltal)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-tseltal-celular.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-tseltal.mp3 Descargar archivo de audio Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik taChiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok teAlianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Lunes jtababril yu’un 2020 Te k’alal yakal te beel techamel yu’un coronavirus COVID-19, te municipioetik yu’un Chiapasla smakbeyik sbete machatik maba kuxatik tea, yu’un jich maba mach’atikxan stsakot ta chamel. P’ijiletik yu’un te Universidad Nacional Autónoma de Méxicoya yalik,yu’un swenta stejk’anel te spujkel bayel te chameleya sk’an te 90 por cientoyu’un te ants winiketikte manchuk xlok’ik’ta […]

destacada-tsotsil

Chmael coronavirus oy me ta epajel, pe oy me ta t´unel spoxil. (Tsotsil)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-tsotsil-celular.mp4 Audio: https://chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-tsotsil.mp3 Descargar archivo de audio Li tax kaltalel j´ebel chabeluk k´uts kalaltak , ti jayim cha´loilajik taj k´optik tzotzil. Ti k´ux elan chal noticiero Chiapas paralelo, ti bochotik ja yu un li , alianza de medios de la red de periodistas de a apie , ta kaxlan kop. Lunes jtom yual abril 2020. Ta skoj ti oy ta epajel li chemel coronavirus covid 19, ti lumetik li taj lumaltik Chiapa la me smakbe yochel ti jayim buchu mauk te nakal , yun ja jech mux epaj li chamel li jtuneletik te ta universidad nacionl autónoma ta mexico […]

destacada-chol

jiñi kamijel woli yakletyilel, woli sajclantyel bache mi la tsakantel. (Chol)

Video: https://chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-chol-celular.mp4 Audio: https://chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula09/capsula-no9-chiapasparalelo-covid19-chol.mp3 Descargar archivo de audio Woli la nachtya ili tsitya tya’an, bä pun’pun’ñonla chumulojla wetyi chiapas, woli yakotyilel jiñi tyá an noticiero Chiapas Paralelo, Integrante de las Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. cha’an año’la tyi 20 de abril ili jäbil 2020. Che woli i yakletyilel jiñi jontyolbä kamijel , kabä COVID 19, tyi municipio cha’an chiapas, tsa’is nupeytyiyob bi la piälob, machbä waiki chotolob tyi chiapas, cha’an mañik mi la tyobenlabä. Wen yujilobä cha’an Universidad Nacional Autonoma tyi mexiku, woli paseb bache yon mi la katyanlabä cha’an mañik mi la tyobenlab […]

destacada-tseltal

Ya xnajt’ub sk’ajk’alelte jilel tanaj yu’un te coronavirus. (Tseltal)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-tseltal-celular.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-tseltal.mp3 Descargar archivo de audio Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas,techajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios dela Red de Periodistas de a Pie. Sábadoswaxaklajuneb abril yu’un 2020 Te ajwalil yu’un México la yal te spitel jbajtik sok stejk’anel a’teletik ta stojolyu’untesmakelte spujkel te chamel coronavirus,ya xnajt’ub sk’ajk’alelk’alal ta slajibal mayo. Te yajtaluleja chikan te jay tulte mach’atik ya stsakot ta chamelta jujun lum k’inal Te yo’tik, te lumetik banti bayal pujkem te chamele ja’ikteciudad yu’unMéxico sok te Estado yu’unMéxico, Tijuana, […]

destacada-tsotsil

Ta me xjalij ti k´elbail ta sventa chamel coronavirus. (Tsotsil)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-tsotsil-celular.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-tsotsil.mp3 Descargar archivo de audio Li tax kaltalel j´ebel chabeluk k´uts kalaltak , ti jayim cha´loilajik taj k´optik tzotzil. Ti k´ux elan chal noticiero Chiapas paralelo, ti bochotik ja yu un li , alianza de medios de la red de periodistas de a apie , ta kaxlan kop. Sabaro baxaklajunem yual abril 2020 Ajbalil ta jlumaltik mexiko la yak ta nael ti ak´ume jk´elbatik chiuk ti mu xij lok talum lum tik ta amtel ja me jech mu jch´amtik ti coronavirus, ja to me tax laj yip la slajem yual mayo, jati k´uxelan chbat jujun lum. Ti […]

destacada-chol

woli kolel malel jiñi katyabä tyi la kotyo, cha’an kuetalel jontyobä kamijel. (Chol)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-chol-celular.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula08/capsula-no8-chiapasparalelo-covid19-chol.mp3 Descargar archivo de audio   Woli la nachtya ili tsitya tya’an, lumalob bä pun’pun’ñonbäla wetyi chiapas, woli yakotyilel jiñi tyá an noticiero Chiapas Paralelo, Integrante de las Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. cha’an año’la tyi 18 de abrilutalel ili jäbil 2020 Jiñi yumal tyi mexiku, tsi subu, cha’an bache mi la katyanlabä, cha’an mañik mi la chalen etyel, cha’an mañik mi la tyobenlabä jiñi jotyobä kamijel, mutyo i malel tyi kelel tyi jilibal mayo, tsikiltyo bache yiokj woli pojlelmalel jiñi jotyobä kamijel. Kabä coronavirus. Weleyi baki añkabäl jiñi tyobilba icha’an […]

destacada-chol

jiñi jotyobä kamijel wen wokol woli yu’bin pun’pun’chujtyolob. (Chol)

Video: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula07/capsula-no7-chiapasparalelo-covid19-chol-fix.mp4 Audio: https://www.chiapasparalelo.com/multimedia-resumen-informativo/capsula07/capsula-no7-chiapasparalelo-covid19-chol.mp3 Descargar archivo de audio   Woli la nachtya ili tsitya tya’an, lumalob bä pun’pun’ñonbäla wetyi chiapas, woli yakotyilel jiñi tyá an noticiero Chiapas Paralelo, Integrante de las Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. cha’an año’la tyi 15de abril keutalel ili jäbil 2020 Jiñi winich ikabä Samuel C. Hernández, yujil tya’an tyi zoque, tyilemen jumpej lum Francisco León, tyi Municipio Ocosingo, tyi mili i bä cha’an abi cha’bij i cha’an jotyobä kamijel. Jiñi wiñij Samuel, mañik abi tsa i kotyayob yanbä i piälob ya tyi lumal, jime aku chá an tsi miliibä, […]

A %d blogueros les gusta esto: